• Polityka RODO

Uprzejmie informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych w firmie MERKURY AKCESORIA MEBLOWE MARIUSZ ADAMCZYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą: ul. Podleszcze 1, 34-1144 Izdebnik, NIP 5512655876, REGON 522708901, KRS 0000984992 odbywa się  zgodnie z prawem polskim, Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 dnia 27 kwietnia 2016r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - L 119/1 i Polityką bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych (wraz z Instrukcją zarządzania systemem informatycznym używanym do przetwarzania danych osobowych).

Osoba, której dane dotyczą ma zagwarantowane prawa do: dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, do przenoszenia danych,  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, do wniesienia skargi do organu nadzorczego (GIODO/PUODO), do niepodlegania automatyzacji.

Przetwarzanie w firmie wymaga jednoznacznej i dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą, jest oparte na uzgodnieniach umownych przy realizacji zamówienia lub wynika z prawnie uzasadnionego interesu Spółki (np. dla celów marketingu oferty Spółki).  Spółka nie przetwarza danych osobowych w sposób masowy, nie przetwarzamy danych wrażliwych. Ze względu na specyfikę usług świadczonych przez Spółkę (akcesoria i usługi meblowe) dane osobowe pozyskiwane są bezpośrednio od osób, których dane dotyczą osobiście lub poprzez sklep internetowy albo stronę internetową. Przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do: realizacji zamówienia oraz z tytułu obowiązków pracodawcy, przetwarzanie w celach marketingowych odbywa się wyłącznie za dobrowolną zgodą. Przetwarzanie danych osobowych w Spółce trwa do czasu realizacji zamówienia, do wypełnienia obowiązków jako pracodawcy, do odwołania w celach marketingowych oraz do zmiany celu przetwarzania.

Firma nie przekazuje danych osobowych bez jednoznacznej zgody osób, których dane dotyczą lub umocowania w przepisie prawa oraz wyłącznie na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania.

Administrator zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia danych osobowych Klienta.

Więcej informacji znajdą Państwo w naszej Polityce prywatności.